جلال هاشمی (جلال) - 12419

نام :

جلال هاشمی

نام تجاری :

جلال

کد کاربری :

f24-12419

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله مبلی

×