نام :

امیرزاده

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12409

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین نبشی و ورق جهت ساخت واگن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،كرمان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تامین نبشی و ورق جهت ساخت واگن

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید امیرزاده

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید