عماد - 12301

نام شرکت :

عماد

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-12301

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

خودرو ساز

×