نام :

امیر اسدی زیدآبادی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12101

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1398

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،كرمان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :