نام :

کیان صنعت عصر نوین

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12060

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02188805315
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

کیان صنعت عصر نوین

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر لوله ها

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

لوله لنس

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید کیان صنعت عصر نوین

مشاهده بیشتر