چت

فولاد مبنا تهران

رضا دیده ور

68%
جزئیات...

میلگرد 8 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,800

میلگرد 10 A2 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 10 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 27,000

میلگرد 12 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,700

میلگرد 14 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

میلگرد 16 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

میلگرد 18 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

میلگرد 20 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

میلگرد 22 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

میلگرد 25 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

میلگرد 28 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

میلگرد 32 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600

میلگرد 8 A3 طول 12 کاوه تیکمه داش

بروزرسانی : 2/04/17 - 11:45 25,600
×