چت

مرادیان - 11898

نام :

مرادیان

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11898

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،مبارکه طالخونچه؛ منطقه کارگاهی امیرکبیر

تلفن :

09131293618

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

انواع توری

مشخصات:

تولید توری کشش(expanded metal) در سایز های گوناگون فلزی و آلومینیوم

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

انواع توری

مشخصات:

توری کششی (expanded plate)در سایز های گوناگون فلزی و آلومینیوم

×