نام :

امیرحسین محمدحسینی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11529

وب سایت :

-

ایمیل :

amiirhosseiinii@yahoo.com

تلفن :
کد ملی :

0025028324

سال آغاز فعالیت :

1400

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق اسید شویی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید امیرحسین محمدحسینی

مشاهده بیشتر