نام :

علیرضا مقراضی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11493

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدار ضایعات . انواع ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

جهت ساخت بیلت به صورت دستمزدی

فایل های ضمیمه :