چت

علیرضا مقراضی - 11493

نام :

علیرضا مقراضی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11493

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خریدار ضایعات . انواع ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

مشخصات:

جهت ساخت بیلت به صورت دستمزدی

×