چت

محمد جعفر قلی پور - 11370

نام :

محمد جعفر قلی پور

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11370

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

میلگرد. خاموت. پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،مرودشت

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

خاموت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

پرشین تهران

دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×