چت

مهدی شیردل (شیردل) - 11346

نام شرکت :

مهدی شیردل

نام مدیر عامل :

شیردل

کد کاربری :

f24-11346

وب سایت : -
ایمیل :

mehdishirdel52@gmail.com

تلفن :
شناسه ملی :

1602820971

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید فنس و حصار

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

تولید فنس

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

فنس و حصار

×