نام شرکت :

مهدی شیردل

نام مدیر عامل :

شیردل

کد کاربری :

f24-11346

وب سایت :

-

ایمیل :

mehdishirdel52@gmail.com

تلفن :
شناسه ملی :

1602820971

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید فنس و حصار

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

تولید فنس

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

فنس و حصار

فایل های ضمیمه :