نام :

جعفرپور

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11141

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 566545556
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید جعفرپور

مشاهده بیشتر