مهدوی - 11130

نام :

مهدوی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11130

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02156698647
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

از 0.5 تا 0.9

×