آقای نوروزی

کانال سازی نوروزی

37%
نام :

آقای نوروزی

نام تجاری :

کانال سازی نوروزی

کد کاربری :

f24-10846

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

کانال سازی

فایل های ضمیمه :