آقای نوروزی (کانال سازی نوروزی) - 10846

آقای نوروزی

کانال سازی نوروزی

37%
جزئیات...
نام :

آقای نوروزی

نام تجاری :

کانال سازی نوروزی

کد کاربری :

f24-10846

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

کانال سازی

×