هومن هیبدی - 1080

نام :

هومن هیبدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1080

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02149204
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

داخلی 304

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×