چت

شرکت فراز مهر اطلس (اطلس فولاد)

امیر پیشگاهی

68%
جزئیات...

آگهی های خرید شرکت فراز مهر اطلس (اطلس فولاد) (امیر پیشگاهی) - 10681

ورق گرم (سیاه)
25 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
24 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
23 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق گرم سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
22 اسفند، 1400 2 سال پیش

خرید ورق گرم

ورق گرم سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
21 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

ورق گرم سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
18 اسفند، 1400 2 سال پیش

خرید ورق گرم

ورق گرم سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
17 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

ورق گرم سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
16 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

ورق گرم سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
15 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
14 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
11 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
09 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
08 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
07 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
04 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
02 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
01 اسفند، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
30 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
27 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
25 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
23 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲ تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
19 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق سیاه سایز ۲تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
16 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
12 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه 2تا 5

خریدار ورق سیاه سایز ۲تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
11 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
10 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
09 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
06 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
05 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه سایز ۲تا ۵ رول سنگین درجه ۱ عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ هستیم.

×