نام :

سید محسن جبرییلی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1066

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02133982116
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :