نام شرکت :

اهن الات اوجام

نام مدیر عامل :

رقیه جوان

کد کاربری :

f24-10649

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 0413303841 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :