آگهی های فروش فولاد اهورامزدا (میثم کرد)

صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 17 آذر

🔰فولاد اهورا مزدا🔰 انبار تهران📍 #St52✅ عرض ۱۰۰✅ 🔺ورق ۱۰ میل (۶*۱) کاویان 🔺ورق ۱۰ میل (طول*۱) کاویان 🔺ورق ۱۵ میل (۶*۱) کاویان 🔺ورق ۲۰ میل (۶*۱) کاویان 🔺ورق ۲۰ میل (طول*۱) کاویان 🔸🔸🔸🔸🔸 #St52✅ عرض ۱۲۰✅ 🔺۲۰ میل (۶×۱/۲۰) قطعات 🔺۲۵ میل (۶×۱/۲۰) قطعات 🔺۳۰ میل (۶×۱/۲۰) قطعات 🔸🔸🔸🔸🔸 #St52✅ عرض ۱۲۵✅ 🔺ورق ۳۵ میل (۶*۱/۲۵) خرم آباد 🔺ورق ۴۰ میل (طول*۱/۲۵) خرم آباد 🔺ورق ۴۵ میل (۱۲۵×طول) کاویان 🔺ورق ۵۰ میل (۱۲۵×طول) کاویان 🔺ورق ۶۰ میل (۱۲۵×طول) کاویان 🔺ورق ۷۰ میل (۱۲۵×طول) کاویان 🔺ورق ۸۰ میل (۱۲۵×طول) کاویان 🔸🔸🔸🔸🔸 #St52✅ عرض ۱۵۰✅ 🔺ورق ۲۰ میل (۶*۱۵۰) کاویان 🔺ورق ۲۵ میل (۱۲*۱۵۰) (۶*۱۵۰) کاویان 🔺ورق ۳۰ میل (۶*۱۵۰) کاویان 🔺ورق ۴۰ میل (طول*۱۵۰) کاویان 🔺ورق ۵۰ میل (طول*۱۵۰) کاویان 🔺ورق ۶۰ میل (طول*۱۵۰) کاویان 💢ورق نوردی💢 انبار تهران📍 🔺۸ میل (۶۰۰*۶۰) 🔺۱۰ میل (۶۰۰*۶۰) 🔺۱۲ میل (۶۰۰*۶۰) 💢تسمه نوردی💢 🔺۸ میل عرض ۲۰ 🔺۱۰ میل عرض ۲۰ 🔺۱۲ میل عرض ۲۰ 💢ورق فولاد مبارکه💢 انبار تهران و اصفهان📍 🔺۱/۶ میل عرض ۱۰۰ 🔺۲ میل عرض ۱۰۰ 🔺۲ میل عرض ۱۲۵ 🔺۲/۵ میل عرض ۱۰۰ 🔺۲/۵ میل عرض ۱۲۵ 🔺۳ میل عرض ۱۰۰ 🔺۳ میل عرض ۱۲۵ 🔺۳ میل عرض ۱۵۰ 🔺۴ میل عرض ۱۰۰ 🔺۴ میل عرض ۱۲۵ 🔺۴ میل عرض ۱۵۰ 🔺۵ میل عرض ۱۰۰ 🔺۵ میل عرض ۱۲۵ 🔺۵ میل عرض ۱۵۰ 🔺۶ میل عرض ۱۰۰ 🔺۶ میل عرض ۱۲۵ 🔺۶ میل عرض ۱۵۰ 🔺۸ میل عرض ۱۵۰ 🔺۱۰ میل عرض ۱۵۰ 🔺۱۲ میل عرض ۱۵۰ 🔺۱۵ میل عرض ۱۵۰ 💢ورق فولاد مبارکه💢 انبار تهران و اصفهان📍 🔺۱/۶ میل عرض ۱۰۰ 🔺۲ میل عرض ۱۰۰ 🔺۲ میل عرض ۱۲۵ 🔺۲/۵ میل عرض ۱۰۰ 🔺۲/۵ میل عرض ۱۲۵ 🔺۳ میل عرض ۱۰۰ 🔺۳ میل عرض ۱۲۵ 🔺۳ میل عرض ۱۵۰ 🔺۴ میل عرض ۱۰۰ 🔺۴ میل عرض ۱۲۵ 🔺۴ میل عرض ۱۵۰ 🔺۵ میل عرض ۱۰۰ 🔺۵ میل عرض ۱۲۵ 🔺۵ میل عرض ۱۵۰ 🔺۶ میل عرض ۱۰۰ 🔺۶ میل عرض ۱۲۵ 🔺۶ میل عرض ۱۵۰ 🔺۸ میل عرض ۱۵۰ 🔺۱۰ میل عرض ۱۵۰ 🔺۱۲ میل عرض ۱۵۰ 🔺۱۵ میل عرض ۱۵۰

17 آذر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) چهارشنبه 17 آذر

💢ورق کاویان💢 کارخانه📍 🔺۸ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۱۰ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۱۲ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۱۵ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۲۰ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۲۵ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۳۰ میل (طول*۱۲۵) 🔺۳۵ میل (طول*۱۲۵) 🔺۴۰ میل (طول*۱۲۵) 💰۲۳۷۰۰ ✅✅✅✅ 🔺۱۲ میل (۶۰۰*۱۵۰) 🔺۱۵ میل (۶۰۰*۱۵۰) 💰۲۵۰۰۰ ✅✅✅✅ 🔺۲۰ میل (۶۰۰*۱۵۰) 💰۲۵۵۰۰ ✅✅✅✅ 🔺۲۵ میل (۶۰۰*۱۵۰) 🔺۳۰ میل (طول*۱۵۰) 🔺۳۵ میل (طول*۱۵۰) 🔺۴۰ میل (طول*۱۵۰) 💰۲۴۵۰۰ 💢ورق قطعات💢 کارخانه و انبار تهران📍 🔺۸ میل ۱۲۰ 🔺۱۰ میل ۱۲۰ 🔺۱۲ میل ۱۲۰ 🔺۱۵ میل ۱۲۰ 🔺۲۰ میل ۱۲۰ 🔺۲۵ میل ۱۲۰ 💢ورق گیلان💢 کارخانه و انبار تهران📍 🔺۲ میل عرض ۱۰۰ 🔺۶ میل عرض ۱۰۰ 🔺۶ میل عرض ۱۲۵ 🔺۸ میل عرض ۱۲۵ 🔺۱۰ میل عرض ۱۰۰ 🔺۱۰ میل عرض ۱۲۵ 🔺۱۲ میل عرض ۱۲۵ 🔺۱۵ میل عرض ۱۲۵ 💢ورق فولاد اصفهان💢 انبار تهران📍 🔺۱۵ میل (۶۰۰*۱۰۰) 🔺۲۰ میل (۶۰۰*۱۰۰) 🔺۲۵ میل (۶۰۰*۱۰۰) 🔺۳۰ میل (۶۰۰*۱۰۰) 🔺۳۵ میل (۶۰۰*۱۰۰)

17 آذر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) سه شنبه 16 آذر

💢ورق کاویان💢 کارخانه📍 🔺۸ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۱۰ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۱۲ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۱۵ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۲۰ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۲۵ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۳۰ میل (طول*۱۲۵) 🔺۳۵ میل (طول*۱۲۵) 🔺۴۰ میل (طول*۱۲۵) 💰۲۳۷۰۰ ✅✅✅✅ 🔺۱۲ میل (۶۰۰*۱۵۰) 🔺۱۵ میل (۶۰۰*۱۵۰) 💰۲۵۰۰۰ ✅✅✅✅ 🔺۲۰ میل (۶۰۰*۱۵۰) 💰۲۵۵۰۰ ✅✅✅✅ 🔺۲۵ میل (۶۰۰*۱۵۰) 🔺۳۰ میل (طول*۱۵۰) 🔺۳۵ میل (طول*۱۵۰) 🔺۴۰ میل (طول*۱۵۰) 💰۲۴۵۰۰

16 آذر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 15 آذر

💢ورق فولاد اصفهان💢 انبار تهران📍 🔺۱۵ میل (۶۰۰*۱۰۰) 🔺۲۰ میل (۶۰۰*۱۰۰) 🔺۲۵ میل (۶۰۰*۱۰۰) 🔺۳۰ میل (۶۰۰*۱۰۰) 🔺۳۵ میل (۶۰۰*۱۰۰) 💢ورق گیلان💢 کارخانه و انبار تهران📍 🔺۲ میل عرض ۱۰۰ 🔺۶ میل عرض ۱۰۰ 🔺۶ میل عرض ۱۲۵ 🔺۸ میل عرض ۱۲۵ 🔺۱۰ میل عرض ۱۰۰ 🔺۱۰ میل عرض ۱۲۵ 🔺۱۲ میل عرض ۱۲۵ 🔺۱۵ میل عرض ۱۲۵ 💢ورق قطعات💢 کارخانه و انبار تهران📍 🔺۸ میل ۱۲۰ 🔺۱۰ میل ۱۲۰ 🔺۱۲ میل ۱۲۰ 🔺۱۵ میل ۱۲۰ 🔺۲۰ میل ۱۲۰ 🔺۲۵ میل ۱۲۰ 💢ورق کاویان💢 کارخانه📍 🔺۸ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۱۰ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۱۲ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۱۵ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۲۰ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۲۵ میل (۶۰۰*۱۲۵) 🔺۳۰ میل (طول*۱۲۵) 🔺۳۵ میل (طول*۱۲۵) 🔺۴۰ میل (طول*۱۲۵) 💰۲۳۷۰۰ ✅✅✅✅ 🔺۱۲ میل (۶۰۰*۱۵۰) 🔺۱۵ میل (۶۰۰*۱۵۰) 💰۲۵۰۰۰ ✅✅✅✅ 🔺۲۰ میل (۶۰۰*۱۵۰) 💰۲۵۵۰۰ ✅✅✅✅ 🔺۲۵ میل (۶۰۰*۱۵۰) 🔺۳۰ میل (طول*۱۵۰) 🔺۳۵ میل (طول*۱۵۰) 🔺۴۰ میل (طول*۱۵۰) 💰۲۴۵۰۰

15 آذر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) دوشنبه 15 آذر

💢ورق نوردی💢 انبار تهران📍 🔺۸ میل (۶۰۰*۶۰) 🔺۱۰ میل (۶۰۰*۶۰) 🔺۱۲ میل (۶۰۰*۶۰) 💢تسمه نوردی💢 🔺۸ میل عرض ۲۰ 🔺۱۰ میل عرض ۲۰ 🔺۱۲ میل عرض ۲۰ 🔰فولاد اهورا مزدا🔰 انبار تهران📍 #St52✅ عرض ۱۰۰✅ 🔺ورق ۱۰ میل (۶*۱) کاویان 🔺ورق ۱۰ میل (طول*۱) کاویان 🔺ورق ۱۵ میل (۶*۱) کاویان 🔺ورق ۲۰ میل (۶*۱) کاویان 🔺ورق ۲۰ میل (طول*۱) کاویان 🔸🔸🔸🔸🔸 #St52✅ عرض ۱۲۰✅ 🔺۲۰ میل (۶×۱/۲۰) قطعات 🔺۲۵ میل (۶×۱/۲۰) قطعات 🔺۳۰ میل (۶×۱/۲۰) قطعات 🔸🔸🔸🔸🔸 #St52✅ عرض ۱۲۵✅ 🔺ورق ۳۵ میل (۶*۱/۲۵) خرم آباد 🔺ورق ۴۰ میل (طول*۱/۲۵) خرم آباد 🔺ورق ۴۵ میل (۱۲۵×طول) کاویان 🔺ورق ۵۰ میل (۱۲۵×طول) کاویان 🔺ورق ۶۰ میل (۱۲۵×طول) کاویان 🔺ورق ۷۰ میل (۱۲۵×طول) کاویان 🔺ورق ۸۰ میل (۱۲۵×طول) کاویان 🔸🔸🔸🔸🔸 #St52✅ عرض ۱۵۰✅ 🔺ورق ۲۰ میل (۶*۱۵۰) کاویان 🔺ورق ۲۵ میل (۱۲*۱۵۰) (۶*۱۵۰) کاویان 🔺ورق ۳۰ میل (۶*۱۵۰) کاویان 🔺ورق ۴۰ میل (طول*۱۵۰) کاویان 🔺ورق ۵۰ میل (طول*۱۵۰) کاویان 🔺ورق ۶۰ میل (طول*۱۵۰) کاویان 💢ورق سمنان💢 انبار تهران و کارخانه📍 #St37✅ 🔺۱۰ میل عرض ۱۰۰ 🔺۱۲ میل عرض ۱۰۰ 🔺۱۵ میل عرض ۱۰۰ 🔺۲۰ میل عرض ۱۰۰ 🔺۲۵ میل عرض ۱۰۰ 🔺۳۰ میل عرض ۱۰۰ 🔺۴۰ میل عرض ۱۰۰ 🔺۵۰ میل عرض ۱۰۰ 🔺۶۰ میل عرض ۱۰۰ 🔺۷۰ میل عرض ۱۰۰ 🔺۸۰ میل عرض ۱۰۰

15 آذر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) یکشنبه 14 آذر

💢ورق قطعات کارخانه و انبار تهران 🔺۸ میل ۱۲۰ 🔺۱۰ میل ۱۲۰ 🔺۱۲ میل ۱۲۰ 🔺۱۵ میل ۱۲۰ 🔺۲۰ میل ۱۲۰ 🔺۲۵ میل ۱۲۰ 💢ورق گیلان کارخانه و انبار تهران 🔺۲ میل عرض ۱۰۰ 🔺۶ میل عرض ۱۰۰ 🔺۶ میل عرض ۱۲۵ 🔺۸ میل عرض ۱۲۵ 🔺۱۰ میل عرض ۱۰۰ 🔺۱۰ میل عرض ۱۲۵ 🔺۱۲ میل عرض ۱۲۵ 🔺۱۵ میل عرض ۱۲۵ 💢ورق فولاد اصفهان انبار تهران 🔺۱۵ میل (۶۰۰*۱۰۰) 🔺۲۰ میل (۶۰۰*۱۰۰) 🔺۲۵ میل (۶۰۰*۱۰۰) 🔺۳۰ میل (۶۰۰*۱۰۰) 🔺۳۵ میل (۶۰۰*۱۰۰) 💢ورق نوردی انبار تهران 🔺۸ میل (۶۰۰*۶۰) 🔺۱۰ میل (۶۰۰*۶۰) 🔺۱۲ میل (۶۰۰*۶۰) 💢تسمه نوردی 🔺۸ میل عرض ۲۰ 🔺۱۰ میل عرض ۲۰ 🔺۱۲ میل عرض ۲۰ ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @fooladahooramazda

14 آذر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) پنجشنبه 11 آذر

🔸خرید و فروش تیرآهن اصفهان، فایکو و غیره #تیر_آهن ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @fooladahooramazda

11 آذر، 1400
صورت بار فلزات آلیاژی پنجشنبه 11 آذر

🔰فولاد اهورا مزدا🔰 ✨فولاد اكسين a283 انبار اهواز📍 (۲۰۰*۶۰۰)✅ (۲۰۰*۱۲۰۰)✅ 🔺١٠ميل 🔺١٢ميل 🔺١۵ميل 🔺٢٠ميل 🔺٢۵ميل 🔺۳٠میل 🔺۳۵میل 🔺۴٠ميل 🔺۴۵ميل 🔺۵٠ميل 🔺۶٠ميل ☎️ ۴۳۰۰۰۸۰۰ @fooladahooramazda

11 آذر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) شنبه 24 مهر

#فولاد_اهورا_مزدا (تیرآهن شهر) 🔸خرید و فروش تیرآهن اصفهان، فایکو و غیره #تیر_آهن ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @tirahanshahr https://foolad24.com/profile/10531

24 مهر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) چهارشنبه 21 مهر

#فولاد_اهورا_مزدا (تیرآهن شهر) ♦️تیرآهن ۱٢اصفهان 20,200,000 ♦️تیرآهن ۱۴ اصفهان 25,600,000 ♦️تیرآهن ۱۶ اصفهان 29,800,000 ♦️تیرآهن ۱۸ اصفهان 35,800,000 ♦️تیرآهن ۲۰ اصفهان 50,000,000 ♦️تیرآهن ۲۲ اصفهان 54,500,000 ♦️تیرآهن ۲۴ اصفهان 62,500,000 ♦️تیرآهن ۲۷ اصفهان 70,500.000 ♦️تيرآهن ٣٠ اصفهان 85,000,000 ♦️تيرآهن متفرقه♦️ ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @fooladahooramazda https://foolad24.com/profile/10531

21 مهر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) سه شنبه 20 مهر

#فولاد_اهورا_مزدا (تیرآهن شهر) 🔸خرید و فروش تیرآهن اصفهان، فایکو و غیره #تیر_آهن ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @fooladahooramazda https://foolad24.com/profile/10531

20 مهر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) دوشنبه 19 مهر

#تیرآهن 1400/07/18 👑 موجودی تیرآهن شهر 👑 👈 انبار تهران 👉 (قيمت فروش بصورت فاکتور رسمی) 📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢 ♦️تیرآهن ۱٢اصفهان 20,200,000 ♦️تیرآهن ۱۴ اصفهان 25,500,000 ♦️تیرآهن ۱۶ اصفهان 30,000,000 ♦️تیرآهن ۱۸ اصفهان 36,000,000 ♦️تیرآهن ۲۰ اصفهان 50,800,000 ♦️تیرآهن ۲۲ اصفهان 54,900,000 ♦️تیرآهن ۲۴ اصفهان 63,000,000 ♦️تیرآهن ۲۷ اصفهان 71,200.000 ♦️تيرآهن ٣٠ اصفهان 85,000,000 ♦️تيرآهن متفرقه♦️ جهت اخذ حواله و قیمت نهایی با شماره 43000800 ☎️ تماس بگیرید @fooladahooramazda@

19 مهر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) یکشنبه 18 مهر

#تیرآهن 1400/07/17 👑 موجودی تیرآهن شهر 👑 👈 انبار تهران 👉 (قيمت فروش بصورت فاکتور رسمی) 📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢 ♦️تیرآهن ۱٢اصفهان 20,200,000 ♦️تیرآهن ۱۴ اصفهان 25,600,000 ♦️تیرآهن ۱۶ اصفهان 30,000,000 ♦️تیرآهن ۱۸ اصفهان 36,000,000 ♦️تیرآهن ۲۰ اصفهان 50,800,000 ♦️تیرآهن ۲۲ اصفهان 54,700,000 ♦️تیرآهن ۲۴ اصفهان 63,000,000 ♦️تیرآهن ۲۷ اصفهان 71,000.000 ♦️تيرآهن ٣٠ اصفهان 85,000,000 ♦️تيرآهن متفرقه♦️ جهت اخذ حواله و قیمت نهایی با شماره 43000800 ☎️ تماس بگیرید @fooladahooramazda@

18 مهر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) شنبه 17 مهر

#فولاد_اهورا_مزدا (تیرآهن شهر) 👑 موجودی تیرآهن شهر 👑 👈 انبار تهران 👉 (قيمت فروش بصورت فاکتور رسمی) 📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢 ♦️تیرآهن ۱٢اصفهان 20,200,000 ♦️تیرآهن ۱۴ اصفهان 26,000,000 ♦️تیرآهن ۱۶ اصفهان 30,400,000 ♦️تیرآهن ۱۸ اصفهان 36,400,000 ♦️تیرآهن ۲۰ اصفهان 51,000,000 ♦️تیرآهن ۲۲ اصفهان 55,400,000 ♦️تیرآهن ۲۴ اصفهان 65,400,000 ♦️تیرآهن ۲۷ اصفهان 72,000.000 ♦️تيرآهن ٣٠ اصفهان 85,000,000 ♦️تيرآهن متفرقه♦️ ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @fooladahooramazda https://foolad24.com/profile/10531

17 مهر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) دوشنبه 12 مهر

#فولاد_اهورا_مزدا (تیرآهن شهر) ۱٢اصفهان 20,000,000 ♦️تیرآهن ۱۴ اصفهان 25,900,000 ♦️تیرآهن ۱۶ اصفهان 30,500,000 ♦️تیرآهن ۱۸ اصفهان 36,700,000 ♦️تیرآهن ۲۰ اصفهان 50,500,000 ♦️تیرآهن ۲۲ اصفهان 55,400,000 ♦️تیرآهن ۲۴ اصفهان 64,000,000 ♦️تیرآهن ۲۷ اصفهان 72,000.000 ♦️تيرآهن ٣٠ اصفهان 84,000,000 ♦️تيرآهن متفرقه♦️ تير ١٤ فايكو سنگين 24,500,000 تيرآهن ١٤ كرمانشاه 20,600,000 ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @fooladahooramazda https://foolad24.com/profile/10531

12 مهر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) یکشنبه 11 مهر

1400/07/11 👑 موجودی تیرآهن شهر 👑 👈 انبار تهران 👉 (قيمت فروش بصورت فاکتور رسمی) 📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢 ♦️تیرآهن ۱٢اصفهان 20,000,000 ♦️تیرآهن ۱۴ اصفهان 25,900,000 ♦️تیرآهن ۱۶ اصفهان 30,500,000 ♦️تیرآهن ۱۸ اصفهان 36,800,000 ♦️تیرآهن ۲۰ اصفهان 49,700,000 ♦️تیرآهن ۲۲ اصفهان 55,500,000 ♦️تیرآهن ۲۴ اصفهان 64,500,000 ♦️تیرآهن ۲۷ اصفهان 72,000.000 ♦️تيرآهن ٣٠ اصفهان 84,000,000 ♦️تيرآهن متفرقه♦️ تير ١٤ فايكو سنگين 24,500,000 تيرآهن ١٤ كرمانشاه 20,600,000 جهت اخذ حواله و قیمت نهایی با شماره 43000800 ☎️ تماس بگیرید @fooladahooramazda@

11 مهر، 1400
تیرآهن اهورا شنبه 10 مهر

https://foolad24.com/profile/10531

10 مهر، 1400
تیرآهن هاش چهارشنبه 07 مهر

#فولاد_اهورا_مزدا (تیرآهن شهر) هاش 10 سبک 200 کیلو هاش 10 سنگین 250 کیلو هاش 12 سبک 240 کیلو هاش 12 سنگین 320 کیلو هاش 14 سبک 300 کیلو هاش 14 سنگین 400 کیلو هاش 16 سبک 360 کیلو هاش 16 سنگین 500 کیلو هاش 18 سبک 420 کیلو هاش 18 سنگین 615 کیلو هاش 20 سبک 500 کیلو هاش 20 سنگین 750 کیلو هاش 22 سبک 600 کیلو هاش 22 سنگین 850 کیلو هاش 24 سبک 720 کیلو هاش 24 سنگین 1000 کیلو هاش 26 سبک 820 کیلو هاش 26 سنگین 1100 کیلو هاش 28 سبک 920 کیلو هاش 28 سنگین 1220 کیلو هاش 30 سبک 1050 کیلو هاش 30 سنگین 1400 کیلو هاش 32 سبک 1170 کیلو هاش 32 سنگین 1520 کیلو هاش 34 سبک 1260 کیلو هاش 34 سنگین 1600 کیلو هاش 36 سبک 1340 کیلو هاش 36 سنگین 1700 کیلو هاش 40 سبک 1500 کیلو هاش 40 سنگین 1860 کیلو هاش 45 سبک 1700 کیلو هاش 45 سنگین 2050 کیلو ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @fooladahooramazda

07 مهر، 1400
تیرآهن اهورا سه شنبه 06 مهر

👑 موجودی تیرآهن شهر 👑 👈 انبار تهران 👉 (قيمت فروش بصورت فاکتور رسمی) 📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢 ♦️تیرآهن ۱٢اصفهان 19,600,000 ♦️تیرآهن ۱۴ اصفهان 24,900,000 ♦️تیرآهن ۱۶ اصفهان 29,600,000 ♦️تیرآهن ۱۸ اصفهان 35,600,000 ♦️تیرآهن ۲۰ اصفهان 46,700,000 ♦️تیرآهن ۲۲ اصفهان 53,200,000 ♦️تیرآهن ۲۴ اصفهان 62,200,000 ♦️تیرآهن ۲۷ اصفهان 70,200.000 ♦️تيرآهن ٣٠ اصفهان 82,000,000 ♦️تيرآهن متفرقه♦️ تير ١٤ فايكو سنگين 23,500,000 تيرآهن ١٤ كرمانشاه 19,500,000 جهت اخذ حواله و قیمت نهایی با شماره 43000800 ☎️ تماس بگیرید

06 مهر، 1400
تیرآهن یکشنبه 04 مهر

#فولاد_اهورا_مزدا (تیرآهن شهر) 🔸خرید و فروش تیرآهن اصفهان، فایکو و غیره #تیر_آهن ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @fooladahooramazda https://foolad24.com/profile/10531

04 مهر، 1400
تیرآهن شهر شنبه 03 مهر

👑 موجودی تیرآهن شهر 👑 👈 انبار تهران 👉 (قيمت فروش بصورت فاکتور رسمی) 📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢 ♦️تیرآهن ۱٢اصفهان 19,600,000 ♦️تیرآهن ۱۴ اصفهان 24,700,000 ♦️تیرآهن ۱۶ اصفهان 29,400,000 ♦️تیرآهن ۱۸ اصفهان 35,400,000 ♦️تیرآهن ۲۰ اصفهان 46,500,000 ♦️تیرآهن ۲۲ اصفهان 53,000,000 ♦️تیرآهن ۲۴ اصفهان 62,200,000 ♦️تیرآهن ۲۷ اصفهان 70,300.000 ♦️تيرآهن ٣٠ اصفهان 82,500,000 ♦️تيرآهن متفرقه♦️ تير ١٤ فايكو سنگين 23,500,000 تيرآهن ١٤ كرمانشاه 19,500,000

03 مهر، 1400
تیرآهن پنجشنبه 01 مهر

#فولاد_اهورا_مزدا (تیرآهن شهر) 🔸خرید و فروش تیرآهن اصفهان، فایکو و غیره #تیر_آهن ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @tirahanshahr https://foolad24.com/profile/10531

01 مهر، 1400
تیرآهن چهارشنبه 31 شهریور

#فولاد_اهورا_مزدا (تیرآهن شهر) 🔸خرید و فروش تیرآهن اصفهان، فایکو و غیره #تیر_آهن ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @tirahanshahr https://foolad24.com/profile/10531

31 شهریور، 1400
تیرآهن سه شنبه 30 شهریور

#فولاد_اهورا_مزدا (تیرآهن شهر) 🔸خرید و فروش تیرآهن اصفهان، فایکو و غیره #تیر_آهن ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @tirahanshahr https://foolad24.com/profile/10531

30 شهریور، 1400
صورت بار تیرآهن هاش (H) دوشنبه 29 شهریور

هاش 10 سبک 200 کیلو هاش 10 سنگین 250 کیلو هاش 12 سبک 240 کیلو هاش 12 سنگین 320 کیلو هاش 14 سبک 300 کیلو هاش 14 سنگین 400 کیلو هاش 16 سبک 360 کیلو هاش 16 سنگین 500 کیلو هاش 18 سبک 420 کیلو هاش 18 سنگین 615 کیلو هاش 20 سبک 500 کیلو هاش 20 سنگین 750 کیلو هاش 22 سبک 600 کیلو هاش 22 سنگین 850 کیلو هاش 24 سبک 720 کیلو هاش 24 سنگین 1000 کیلو هاش 26 سبک 820 کیلو هاش 26 سنگین 1100 کیلو هاش 28 سبک 920 کیلو هاش 28 سنگین 1220 کیلو هاش 30 سبک 1050 کیلو هاش 30 سنگین 1400 کیلو هاش 32 سبک 1170 کیلو هاش 32 سنگین 1520 کیلو هاش 34 سبک 1260 کیلو هاش 34 سنگین 1600 کیلو هاش 36 سبک 1340 کیلو هاش 36 سنگین 1700 کیلو هاش 40 سبک 1500 کیلو هاش 40 سنگین 1860 کیلو هاش 45 سبک 1700 کیلو هاش 45 سنگین 2050 کیلو هاش 50 سبک 1860 کیلو هاش 50 سنگین 2220 کیلو هاش 55 سبک 2000 کیلو هاش 55 سنگین 2400 کیلو هاش 60 سبک 2140 کیلو هاش 60 سنگین 2550 کیلو هاش 65 سبک 2280 کیلو هاش 65 سنگین 2700 کیلو هاش 70 سبک 2450 کیلو هاش 70 سنگین 2850 کیلو ☎️021_43000800

29 شهریور، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) دوشنبه 29 شهریور

#تیرآهن 1400/06/29 👑 موجودی تیرآهن شهر 👑 👈 انبار تهران 👉 (قيمت فروش بصورت فاکتور رسمی) 📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢 ♦️تیرآهن ۱٢اصفهان 19,500,000 ♦️تیرآهن ۱۴ اصفهان 23,600,000 ♦️تیرآهن ۱۶ اصفهان 29,000,000 ♦️تیرآهن ۱۸ اصفهان 34,800,000 ♦️تیرآهن ۲۰ اصفهان 46,000,000 ♦️تیرآهن ۲۲ اصفهان 53,200,000 ♦️تیرآهن ۲۴ اصفهان 62,200,000 ♦️تیرآهن ۲۷ اصفهان 70,500.000 ♦️تيرآهن ٣٠ اصفهان 83,000,000 ♦️تيرآهن متفرقه♦️ تير ١٤ فايكو سنگين 22,500,000 تيرآهن ١٤ كرمانشاه 19,400,000 جهت اخذ حواله و قیمت نهایی با شماره 43000800 ☎️ تماس بگیرید @fooladahooramazda@

29 شهریور، 1400
صورت بار تیرآهن هاش (H) یکشنبه 28 شهریور

#فولاد_اهورا_مزدا(تیرآهن شهر) هاش 10 سبک 200 کیلو هاش 10 سنگین 250 کیلو هاش 12 سبک 240 کیلو هاش 12 سنگین 320 کیلو هاش 14 سبک 300 کیلو هاش 14 سنگین 400 کیلو هاش 16 سبک 360 کیلو هاش 16 سنگین 500 کیلو هاش 18 سبک 420 کیلو هاش 18 سنگین 615 کیلو هاش 20 سبک 500 کیلو هاش 20 سنگین 750 کیلو هاش 22 سبک 600 کیلو هاش 22 سنگین 850 کیلو هاش 24 سبک 720 کیلو هاش 24 سنگین 1000 کیلو هاش 26 سبک 820 کیلو هاش 26 سنگین 1100 کیلو هاش 28 سبک 920 کیلو هاش 28 سنگین 1220 کیلو هاش 30 سبک 1050 کیلو هاش 30 سنگین 1400 کیلو هاش 32 سبک 1170 کیلو هاش 32 سنگین 1520 کیلو هاش 34 سبک 1260 کیلو هاش 34 سنگین 1600 کیلو هاش 36 سبک 1340 کیلو هاش 36 سنگین 1700 کیلو هاش 40 سبک 1500 کیلو هاش 40 سنگین 1860 کیلو هاش 45 سبک 1700 کیلو هاش 45 سنگین 2050 کیلو هاش 50 سبک 1860 کیلو هاش 50 سنگین 2220 کیلو هاش 55 سبک 2000 کیلو هاش 55 سنگین 2400 کیلو هاش 60 سبک 2140 کیلو هاش 60 سنگین 2550 کیلو هاش 65 سبک 2280 کیلو هاش 65 سنگین 2700 کیلو هاش 70 سبک 2450 کیلو هاش 70 سنگین 2850 کیلو ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @tirahanshahr https://foolad24.com/profile/10533

28 شهریور، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) شنبه 27 شهریور

(قيمت فروش بصورت فاکتور رسمی) 📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢 ♦️تیرآهن ۱٢اصفهان 19,500,000 ♦️تیرآهن ۱۴ اصفهان 23,300,000 ♦️تیرآهن ۱۶ اصفهان 28,900,000 ♦️تیرآهن ۱۸ اصفهان 34,500,000 ♦️تیرآهن ۲۰ اصفهان 45,900,000 ♦️تیرآهن ۲۲ اصفهان 53,300,000 ♦️تیرآهن ۲۴ اصفهان 62,000,000 ♦️تیرآهن ۲۷ اصفهان 70,900.000 ♦️تيرآهن ٣٠ اصفهان 83,000,000 ♦️تيرآهن متفرقه♦️ تير ١٤ فايكو سنگين 22,000,000 تيرآهن ١٤ كرمانشاه 19,400,000

27 شهریور، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) سه شنبه 23 شهریور

1400/06/23 👑 موجودی تیرآهن شهر 👑 👈 انبار تهران 👉 (قيمت فروش بصورت فاکتور رسمی) 📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢📢 ♦️تیرآهن ۱٢اصفهان 19,700,000 ♦️تیرآهن ۱۴ اصفهان 24,300,000 ♦️تیرآهن ۱۶ اصفهان 30,000,000 ♦️تیرآهن ۱۸ اصفهان 36,000,000 ♦️تیرآهن ۲۰ اصفهان 47,300,000 ♦️تیرآهن ۲۲ اصفهان 55,000,000 ♦️تیرآهن ۲۴ اصفهان 64,300,000 ♦️تیرآهن ۲۷ اصفهان 71,900.000 ♦️تيرآهن ٣٠ اصفهان 85,500,000 ♦️تيرآهن متفرقه♦️ تير ١٤ فايكو سنگين 23,400,000 تيرآهن ١٤ كرمانشاه 19,700,000 جهت اخذ حواله و قیمت نهایی با شماره 43000800 ☎️ تماس بگیرید @fooladahooramazda@

23 شهریور، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) پنجشنبه 18 شهریور

#فولاد_اهورا_مزدا (تیرآهن شهر) 🔸خرید و فروش تیرآهن اصفهان، فایکو و غیره #تیر_آهن ☎️02143000800 📱09121041111 🆔 @tirahanshahr https://foolad24.com/profile/10531

18 شهریور، 1400