نام :

محمد ذبیحی

نام تجاری :

سهند

کد کاربری :

f24-10319

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

قطعات صنعتی و بلبرینگ

فایل های ضمیمه :