چت

یاور کیان (احمد پناهی) - 5188

نام شرکت :

یاور کیان

نام مدیر عامل :

احمد پناهی

کد کاربری :

f24-5188

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1392

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آیاهردستگاه رول فرمینگ جهت تولیدچهارچوب درب های ضد سرقت وتولیدنبشی با دستگاه رول فرمینگ

×