چت

اعلام موجودی نگه کار صنعت () - 4894

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 18436 24 آذر (کد : 1408)

دستگاه آزمون چند منظوره فیلتر هوا دستگاه آزمون اصطکاک کلاچ دستگاه آزمون گشتاور کلاچ دستگاه آزمون مشخصه صفحه کلاچ دستگاه آزمون نیروی میرایی کمک فنر دستگاه آزمون اصطکاک کمک فنر دستگاه آزمون دوام کمک فنر دستگاه آزمون شتاب میل پیستون کمک فنر دستگاه آزمون لقی میل پیستون کمک فنر پروژه اتوماسیون دستگاه های آزمون تاب و لنگی و دوام رینگ خودرو دستگاه آزمون مقاومت سایشی منسوجات خودرو دستگاه آزمون اصطکاک دستگاه آزمون مقاومت برشی دستگاه آزمون نشتی فیلتر روغن خودرو

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 18172 21 آذر (کد : 1254)

دستگاه آزمون چند منظوره فیلتر هوا دستگاه آزمون اصطکاک کلاچ دستگاه آزمون گشتاور کلاچ دستگاه آزمون مشخصه صفحه کلاچ دستگاه آزمون نیروی میرایی کمک فنر دستگاه آزمون اصطکاک کمک فنر دستگاه آزمون دوام کمک فنر دستگاه آزمون شتاب میل پیستون کمک فنر دستگاه آزمون لقی میل پیستون کمک فنر پروژه اتوماسیون دستگاه های آزمون تاب و لنگی و دوام رینگ خودرو دستگاه آزمون مقاومت سایشی منسوجات خودرو دستگاه آزمون اصطکاک دستگاه آزمون مقاومت برشی دستگاه آزمون نشتی فیلتر روغن خودرو

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 18035 19 آذر (کد : 1174)

دستگاه آزمون چند منظوره فیلتر هوا دستگاه آزمون اصطکاک کلاچ دستگاه آزمون گشتاور کلاچ دستگاه آزمون مشخصه صفحه کلاچ دستگاه آزمون نیروی میرایی کمک فنر دستگاه آزمون اصطکاک کمک فنر دستگاه آزمون دوام کمک فنر دستگاه آزمون شتاب میل پیستون کمک فنر دستگاه آزمون لقی میل پیستون کمک فنر پروژه اتوماسیون دستگاه های آزمون تاب و لنگی و دوام رینگ خودرو دستگاه آزمون مقاومت سایشی منسوجات خودرو دستگاه آزمون اصطکاک دستگاه آزمون مقاومت برشی دستگاه آزمون نشتی فیلتر روغن خودرو

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 17706 16 آذر (کد : 1006)

دستگاه آزمون چند منظوره فیلتر هوا دستگاه آزمون اصطکاک کلاچ دستگاه آزمون گشتاور کلاچ دستگاه آزمون مشخصه صفحه کلاچ دستگاه آزمون نیروی میرایی کمک فنر دستگاه آزمون اصطکاک کمک فنر دستگاه آزمون دوام کمک فنر دستگاه آزمون شتاب میل پیستون کمک فنر دستگاه آزمون لقی میل پیستون کمک فنر پروژه اتوماسیون دستگاه های آزمون تاب و لنگی و دوام رینگ خودرو دستگاه آزمون مقاومت سایشی منسوجات خودرو دستگاه آزمون اصطکاک دستگاه آزمون مقاومت برشی دستگاه آزمون نشتی فیلتر روغن خودرو

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 17321 11 آذر (کد : 796)

دستگاه آزمون چند منظوره فیلتر هوا دستگاه آزمون اصطکاک کلاچ دستگاه آزمون گشتاور کلاچ دستگاه آزمون مشخصه صفحه کلاچ دستگاه آزمون نیروی میرایی کمک فنر دستگاه آزمون اصطکاک کمک فنر دستگاه آزمون دوام کمک فنر دستگاه آزمون شتاب میل پیستون کمک فنر دستگاه آزمون لقی میل پیستون کمک فنر پروژه اتوماسیون دستگاه های آزمون تاب و لنگی و دوام رینگ خودرو دستگاه آزمون مقاومت سایشی منسوجات خودرو دستگاه آزمون اصطکاک دستگاه آزمون مقاومت برشی دستگاه آزمون نشتی فیلتر روغن خودرو

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 17260 10 آذر (کد : 774)

دستگاه آزمون چند منظوره فیلتر هوا دستگاه آزمون اصطکاک کلاچ دستگاه آزمون گشتاور کلاچ دستگاه آزمون مشخصه صفحه کلاچ دستگاه آزمون نیروی میرایی کمک فنر دستگاه آزمون اصطکاک کمک فنر دستگاه آزمون دوام کمک فنر دستگاه آزمون شتاب میل پیستون کمک فنر دستگاه آزمون لقی میل پیستون کمک فنر پروژه اتوماسیون دستگاه های آزمون تاب و لنگی و دوام رینگ خودرو دستگاه آزمون مقاومت سایشی منسوجات خودرو دستگاه آزمون اصطکاک دستگاه آزمون مقاومت برشی دستگاه آزمون نشتی فیلتر روغن خودرو

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 17165 09 آذر (کد : 716)

دستگاه آزمون چند منظوره فیلتر هوا دستگاه آزمون اصطکاک کلاچ دستگاه آزمون گشتاور کلاچ دستگاه آزمون مشخصه صفحه کلاچ دستگاه آزمون نیروی میرایی کمک فنر دستگاه آزمون اصطکاک کمک فنر دستگاه آزمون دوام کمک فنر دستگاه آزمون شتاب میل پیستون کمک فنر دستگاه آزمون لقی میل پیستون کمک فنر پروژه اتوماسیون دستگاه های آزمون تاب و لنگی و دوام رینگ خودرو دستگاه آزمون مقاومت سایشی منسوجات خودرو دستگاه آزمون اصطکاک دستگاه آزمون مقاومت برشی دستگاه آزمون نشتی فیلتر روغن خودرو

×