چت

سبحان مسلمی

همراه فولاد تپور

50%
جزئیات...

اعلام موجودی سبحان مسلمی (همراه فولاد تپور) - 3679

ورق گالوانیزه
22 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 22 شهریور (کد : 77337)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق روغنی (سرد)
22 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 22 شهریور (کد : 77336)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گرم (سیاه)
22 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 22 شهریور (کد : 77335)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق اسید شویی
21 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 21 شهریور (کد : 77130)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گالوانیزه
21 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 21 شهریور (کد : 77129)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق روغنی (سرد)
21 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 21 شهریور (کد : 77128)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گرم (سیاه)
21 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 21 شهریور (کد : 77127)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق اسید شویی
20 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 20 شهریور (کد : 76867)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گالوانیزه
20 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 20 شهریور (کد : 76866)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق روغنی (سرد)
20 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 20 شهریور (کد : 76865)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 20 شهریور (کد : 76864)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق اسید شویی
19 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 19 شهریور (کد : 76587)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گالوانیزه
19 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 19 شهریور (کد : 76586)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق روغنی (سرد)
19 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 19 شهریور (کد : 76585)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گرم (سیاه)
19 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 شهریور (کد : 76584)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق اسید شویی
18 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 18 شهریور (کد : 76277)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گالوانیزه
18 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 18 شهریور (کد : 76276)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق روغنی (سرد)
18 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 18 شهریور (کد : 76275)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گرم (سیاه)
18 شهریور، 1402 7 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 18 شهریور (کد : 76274)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق اسید شویی
13 شهریور، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 13 شهریور (کد : 75789)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گالوانیزه
13 شهریور، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 13 شهریور (کد : 75786)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق روغنی (سرد)
13 شهریور، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 13 شهریور (کد : 75783)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گرم (سیاه)
13 شهریور، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 13 شهریور (کد : 75780)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق اسید شویی
05 شهریور، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 05 شهریور (کد : 74018)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گالوانیزه
05 شهریور، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 05 شهریور (کد : 74017)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق روغنی (سرد)
05 شهریور، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 05 شهریور (کد : 74016)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گرم (سیاه)
05 شهریور، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 05 شهریور (کد : 74015)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق اسید شویی
04 شهریور، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 04 شهریور (کد : 73807)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق روغنی (سرد)
04 شهریور، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 04 شهریور (کد : 73806)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

ورق گرم (سیاه)
04 شهریور، 1402 8 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 04 شهریور (کد : 73805)

فولاد تپور تامین کننده ورق های روغنی و اسیدشویی و گالوانیزه 02166671796 02166670426

×