آهن آلات شه رستمی (ابوالفضل شه رستمی) - 2045

آهن آلات شه رستمی

ابوالفضل شه رستمی

29%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات شه رستمی

نام مدیر عامل :

ابوالفضل شه رستمی

کد کاربری :

f24-2045

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

×