چت

هلدینگ آروند - 16902

نام شرکت :

هلدینگ آروند

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-16902

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

هلدینگ آروند

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

ارائه خدمات

×