چت

اعلام موجودی خانم محمودی - 13242

پروفیل
03 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار پروفیل 03 اسفند (کد : 37216)

تامین کننده انواع مقاطع طویل فولادی و آهن تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

میلگرد
03 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 03 اسفند (کد : 37215)

تامین کننده انواع مقاطع طویل فولادی و آهن تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

تیرآهن
03 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 03 اسفند (کد : 37214)

تامین کننده انواع مقاطع طویل فولادی و آهن تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

ورق روغنی (سرد)
03 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 03 اسفند (کد : 37213)

تامین کننده انواع مقاطع طویل فولادی و آهن تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

ورق گالوانیزه
03 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 03 اسفند (کد : 37212)

تامین کننده انواع مقاطع طویل فولادی و آهن تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

ورق گرم (سیاه)
03 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 03 اسفند (کد : 37211)

تامین کننده انواع مقاطع طویل فولادی و آهن تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه

×