نام :

شیرازی

نام تجاری :

ضایعات شیرازی

کد کاربری :

f24-12607

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید شیرازی

مشاهده بیشتر