چت

علی شیرازی (ضایعات شیرازی) - 12607

نام :

علی شیرازی

نام تجاری :

ضایعات شیرازی

کد کاربری :

f24-12607

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ضایعات شیرازی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

×