چت

رحیمی (تک) - 9738

نام :

رحیمی

نام تجاری :

تک

کد کاربری :

f24-9738

وب سایت :
ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

تولید کننده فنس و گابیون

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

مشخصات:

فنس گابیون

×