چت

حمل و نقل ساربان (علیرضا باقری) - 6498

حمل و نقل ساربان

علیرضا باقری

42%
جزئیات...
نام شرکت :

حمل و نقل ساربان

نام مدیر عامل :

علیرضا باقری

کد کاربری :

f24-6498

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 031-33863631-2
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×