چت

ره اندیش سپاهان (محمدرضا افیونی) - 6492

ره اندیش سپاهان

محمدرضا افیونی

42%
جزئیات...
نام شرکت :

ره اندیش سپاهان

نام مدیر عامل :

محمدرضا افیونی

کد کاربری :

f24-6492

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 031-33862049 ، 33869746-7
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×