چت

اعلام موجودی رستمی(آهن مجید) (رستمی) - 4896

میلگرد
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار میلگرد کد : 16964 06 آذر (کد : 574)

گرد ۱۰ ساده موجود ۰۲۱٥٥٥٣٣٠١٨ ۰۲۱٥٥٥٣٣٢٤٤ ۰۲۱٥٥٥٣٣٠٦٩ ۰۲۱٥٥٥٣٣٠٧٦ ٠٩١٢٤١٢٥٠٤٧ ۰۹۱۲۴۱۲۵۵۴۱

نبشی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار نبشی و ناودانی کد : 16963 06 آذر (کد : 573)

نبشی ۸ بلند مگا موجود نبشی ۱۰ بلند ذوبی موجود نبشی ۱۲ بلند مگا موجود ۰۲۱٥٥٥٣٣٠١٨ ۰۲۱٥٥٥٣٣٢٤٤ ۰۲۱٥٥٥٣٣٠٦٩ ۰۲۱٥٥٥٣٣٠٧٦ ٠٩١٢٤١٢٥٠٤٧ ۰۹۱۲۴۱۲۵۵۴۱

نبشی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار نبشی و ناودانی کد : 16962 06 آذر (کد : 572)

ناودانی ۸ هم وزن اروپا موجود ناودانی ۱۰ هم وزن اروپا موجود ناودانی ۱۲ هم وزن اروپا موجود ناودانی۱۴ هم وزن اروپا موجود ناودانی ۱۶ هم ورن اروپا موجود ناودانی ۱۸ هم وزن اروپا موجود ناودانی ۲۰ هم وزن اروپا موجود

نبشی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار نبشی و ناودانی کد : 16961 06 آذر (کد : 571)

سپری۲ ۶ متر موجود سپری۲.۵ ۶ متر موجود سپري ٣ ٦ متر موجود سپري ٤ ٦ متر موجود سپري ٥ ٦ متر موجود سپري ٦ ٦ متر موجود سپری ۸ ۶ متر موجود نبشي٨*٨ موجود نبشي١٠*١٠ موجود نبشي١٢*١٢موجود نبشی ۱۵*۱۵ موجود ناوداني ٦ لقمه موجود

نبشی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار نبشی و ناودانی کد : 16960 06 آذر (کد : 570)

ناو ۴ ترک موجود ناو ۵ ترک موجود ناو ۶/۵ ترک موجود ناو ٦ يزدي موجود ناو ٨ فولاد تهران ناو ٨ شكوفته موجود ناو ٨ نورد سجاد موجود ناو ٨ بلند فولاد تهران موجود ناو ١٠ فرات موجود ناو ۱۲ ارین موجود ناو ١٢ يزدي موجود ناو ١٢ بلند موجود ناو ١٤ ابهر موجود ناو ١٤ ابهر بلند موجود ناو ١٤ شكوفته٦ موجود ناو١٦ بلند ذوبي موجود ناو١٨ ذوبي موجود ناو۲۰ ابهر موجود ناودانی ۲۲ موجود ناودانی۲۴ موجود ناودانی ۲۶ موجود ناودانی ۲۸ موجود ناودانی ۳۰ موجود ناودانی ۴۰ موجود

نبشی
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار نبشی و ناودانی کد : 16959 06 آذر (کد : 569)

نبشی ۲ ترک موجود نبشی ۲/۵ موجود نبشي ۳شكوفته موجود نبشي ٣ ظهوريان موجود نبشي ٣ نستا موجود نبشي ٤ يزدي موجود نبشي ٤ نستا موجود نبشي ٤ شكوفته نبشي ٥ منظومه موجود نبشي ٥ شكوفته موجود نبشي ٥ گ٣ موجود نبشي ٦ منظوه موجود نبشی ۶ گ۴ موجود نبشی۷گ۷ ارین موجود نبشي ٨ قمي موجود نبشي ٨ مگا استيل موجود نبشي ٨ المهدي موجود نبشي ٨ ارين فولاد موجود نبشی ۸ گ۷ موجود نبشی ۹گ۹ موجود نبشي ١٠ المهدي موجود نبشی ۱۰ گ ۸ موجود نبشي ١٠ اشتهارد موجود نبشي ١٠ ارين موجود نبشی۱۰ ۱۲متری ذوبی موجود نبشي ١٢ سپاهان موجود نبشي ١٢ ارين موجود نبشی۱۳ ارین موجود نبشی۱۴ ارین موجود نبشي١٥ ۱۲ متری موجود نبشی ۱۶ موجود نبشی۱۸ ارین موجود نبشی۲۰ ارین موجود

×