فولاد کسری اراک - 4703

نام شرکت :

فولاد کسری اراک

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-4703

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 08633553261 ،
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

ورق گرم اراک

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×