چت

امین سلیمی - 3595

نام :

امین سلیمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3595

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 08634131807 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت پیچ و مهره

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مرکزي ،اراک

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت بولت و پیچ و مهره و بست

مشخصات:

ساخت پیچ و مهره

×