چت

داوود عبدلی - 2981

نام :

داوود عبدلی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2981

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 08633254467
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×