چت

فولادنورد اسپادان

مهدی دادخواه

55%
جزئیات...

اعلام موجودی فولادنورد اسپادان (مهدی دادخواه) - 2764

سیم و سایر مفتول ها
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار انواع مفتول کد : 16648 02 آذر (کد : 367)

مفتول آرماتوربندی 1.5 : 58000ریال مفتول قالب بندی 2.5 : 58000ریال

×