چت

شرکت NCG (مهندس نعیمی) - 2562

نام شرکت :

شرکت NCG

نام مدیر عامل :

مهندس نعیمی

کد کاربری :

f24-2562

وب سایت :
ایمیل :

تلفن :

-

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×