آهن110 وطن - 2008

نام شرکت :

آهن110 وطن

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-2008

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155508793
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

لوله مبلی

×