شرکت فناوران صنعت فلز مهدی (مهدی دبیریان) - 1773

شرکت فناوران صنعت فلز مهدی

مهدی دبیریان

29%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت فناوران صنعت فلز مهدی

نام مدیر عامل :

مهدی دبیریان

کد کاربری :

f24-1773

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق اسید شویی