حمید نوری (شرکت پیمانکاری) - 14663

حمید نوری

شرکت پیمانکاری

44%
جزئیات...
نام :

حمید نوری

نام تجاری :

شرکت پیمانکاری

کد کاربری :

f24-14663

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

شرکت پیمانکاری

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران شرکت پیمانکاری

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت و ساز

×