معظمی - 14001

نام :

معظمی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-14001

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تتامین تیر آهن و میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،گلپايگان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

×