چت

جهانی - 13855

نام :

جهانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13855

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ضایعات مس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

لرستان ،بروجرد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

مشخصات:

ضایعات مس

×