جهانی - 13855

نام :

جهانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13855

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ضایعات مس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

لرستان ،بروجرد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

مشخصات:

ضایعات مس