چت

علی سیفی (قفس سازی آس) - 13677

نام :

علی سیفی

نام تجاری :

قفس سازی آس

کد کاربری :

f24-13677

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

قفس سازی آس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

مشخصات:

قفس ساز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

قفس سازی آس

×