چت

حسام سیستانی - 13049

نام :

حسام سیستانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-13049

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت و ساز

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،بم

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ساخت و ساز

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

پیمانکار

×