چت

اعلام موجودی آهن آلات زاگرس (حسن زاده) - 12946

میلگرد
15 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 15 اسفند (کد : 38005)

آهن آلات زاگرس انواع میلگرد و خاموت و سیم مفتول

سیم و سایر مفتول ها
15 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار سیم و سایر مفتول ها 15 اسفند (کد : 38004)

آهن آلات زاگرس انواع میلگرد و خاموت و سیم مفتول

تولیدات و مصنوعات فلزی
15 اسفند، 1400 2 سال پیش

صورت بار تولیدات و مصنوعات فلزی 15 اسفند (کد : 38003)

آهن آلات زاگرس انواع میلگرد و خاموت و سیم مفتول

×