چت

ایستاسازان (فلک پروری) - 12572

نام شرکت :

ایستاسازان

نام مدیر عامل :

فلک پروری

کد کاربری :

f24-12572

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

ایستاسازان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خوزستان ،بهبهان

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تولید خر پا

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

تولید خر پا

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت خرپا صنعتی

×