چت

نعمتی (نعمتی) - 12166

نام :

نعمتی

نام تجاری :

نعمتی

کد کاربری :

f24-12166

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،رباط کريم

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×