چت

مسعود (صابري) - 12075

نام :

مسعود

نام تجاری :

صابري

کد کاربری :

f24-12075

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 0312333955. ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

میلگرد و خاموت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

خاموت

دسته محصول :

میلگرد

×