نام :

مسعود

نام تجاری :

صابري

کد کاربری :

f24-12075

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 0312333955. ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

میلگرد و خاموت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

خاموت

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

میلگرد آجدار

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :