چت

شرکت حامی آلیاژ آسیا(حامیران)

47%
جزئیات...

اعلام موجودی شرکت حامی آلیاژ آسیا(حامیران) - 12008

قوطی ستونی
19 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی قوطی ستونی 19 اردیبهشت (کد : 58792)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل

پروفیل
19 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 19 اردیبهشت (کد : 58791)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل

تیرآهن
19 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 19 اردیبهشت (کد : 58790)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل

ناودانی
19 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 19 اردیبهشت (کد : 58789)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل

نبشی
19 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 19 اردیبهشت (کد : 58788)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل

میلگرد
19 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 19 اردیبهشت (کد : 58787)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل

ورق گرم (سیاه)
19 اردیبهشت، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 اردیبهشت (کد : 58786)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل

فلزات آلیاژی
04 مهر، 1400 2 سال پیش

فلزات آلیاژی 30 شهریور (کد : 28038)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

پروفیل
03 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 29 شهریور (کد : 27854)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

تجهیزات و ماشین آلات
06 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 28 شهریور (کد : 27715)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

فلزات آلیاژی
27 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 27 شهریور (کد : 27564)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

پروفیل
24 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 24 شهریور (کد : 27438)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

تجهیزات و ماشین آلات
23 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 23 شهریور (کد : 27319)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

میلگرد
07 مهر، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 22 شهریور (کد : 27190)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

پروفیل
20 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 20 شهریور (کد : 26927)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

پروفیل
17 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 17 شهریور (کد : 26798)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

پروفیل
10 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 10 شهریور (کد : 26134)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

نبشی
09 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 09 شهریور (کد : 25907)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

فلزات آلیاژی
08 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 08 شهریور (کد : 25781)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

ورق گرم (سیاه)
06 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 06 شهریور (کد : 25427)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

ورق گرم (سیاه)
03 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 03 شهریور (کد : 25260)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

میلگرد ساده
02 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد ساده 02 شهریور (کد : 25169)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

تجهیزات و ماشین آلات
02 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات 02 شهریور (کد : 25168)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

فلزات آلیاژی
02 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 02 شهریور (کد : 25167)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

ورق گرم (سیاه)
02 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 02 شهریور (کد : 25165)

"فولاد حامیران فولاد آلیاژی اصفهان ،ایران ؛ بهلر دستگاه اره نواری تیغ اره نواری آهن آلات ساختمانی ورق. میلگرد . تیراهن . نبشی و ناودانی. قوطی و پروفیل 021-63511"

×