چت

محمد یاوری (برشکاری یاوری) - 11537

نام :

محمد یاوری

نام تجاری :

برشکاری یاوری

کد کاربری :

f24-11537

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

برشکاری یاوری

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

انواع برشکاری فلزات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×