نام شرکت :

استیل اوران پویا

نام مدیر عامل :

قربانی

کد کاربری :

f24-11349

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

استیل . مفتول استیل . سیم جوش

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران بزرگراه فتح . مجتمع تجاری پارس

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

استیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

استیل . مفتول استیل . سیم جوش

فایل های ضمیمه :